Stránky rodinky Ondřejových

Jsme mladá perspektivní rodinka

Témata

Novinky

Pro děti

Dětství

Vývoj dítěte
převzato z www.eamos.pf.jcu.cz

 

 

1) Novorozenectví:   

A Obecná charakteristika: - 28 dní až 2 měsíce (tzv. šestinedělí) - konec tohoto období je dán ukončením přestavby organismu na vlastní krev a imunitu. Dítě prospí až 20 hodin denně a přírůstek váhy je 1-1,5  kg/týden.
- holokinetická hybnost (z řeckého holos = celý): současný nekoordinovaný pohyb všech končetin najednou - video ukázka
- hypertonus: nadměrné svalové napě

B Druhy reflexních pohybů:   

1) reflexy přetrvávající: - obranné: mech., tepelné podráždění kůže
- potravové: polykací, defekační
- orgánové: mrkací - video ukázka, dýchací - video ukázka
2) reflexy odeznívající: - sací: to že jde o reflexní pohyb je patrné z video ukázky, tento reflexní pohyb vyhasne a později se znovu objeví, dítě se naučí pít brčkem - video ukázka
3) reflexy vyhasínající   k vyhasnutí dojdemezi 2 a 6 měsícem po narození
- tonicko-šíjový reflex: rotace hlavy vyvolá extenzy horních i dolních končetin a dítě je v tak zvané poloze šermíře - video ukázka
- objímací (Morův): náhlý podnět-vyrovnávací pohyby HK
- kráčecí (šplhací): při styku s podložkou dítě okamžitě střídá obě dolní končetiny tak jako by skutečně kráčelo - video ukázka
- plazivý: v poloze na břiše se snaží odstrkovat směrem vpřed či vzad - video ukázka
- uchopovací: dítě poměrně silně stiskne prst či jiný předmět vložený do jeho dlaně - video ukázka
- plavací: hrabavé a kopavé pohyby končetin při ponoření do vody

2) Kojenectví:

A Obecné vlastnosti: 2-12 měsíc, nárůst výšky (až 76 cm) a váhy (až 10kg). V důsledku vysokého obsahu tuku v mateřském mléce dochází k nerovnoměrné ukládání tuku ve velmi silné vrstvě (vrstvy i 3.-4.cm). Hovoříme o tak zvaném prvním období plnosti.
- monokinetická hybnost vystřídá holokinetickou hybnost v období mezi  2. a 5.měsícem.
- hypotonus: nižší svalové napětí ,které přichází okolo 4. měsíce umožňuje následný proces vzpřimování.
- dromokinetická fáze: (5.-12.měsíc) 
                                                                
                                                                
 -dozrávání nervového systému
-začátky zrakové a zvukové komunikace
-spojení oko-ruka (8.-9.měsíc)
B vývoj vzpřimování: 
Jedná se o velmi složitý proces, jehož průběh je dán stupněm vývoje rostoucího organismu. Je velice důležité, vzhledem ke správnému vývoji tvaru páteře zachovat následující postup. 
1) Jako první by měla být vyvinuta krční lordosa. Tento vývoj je možné aktivovat pomocí polohy na břiše, kdy dítě zvedáním hlavičky posiluje krční svalstvo, jež postupně vytvoří krční lordosu. 
2) Lezením dojde k posílení paží a trupu. Pobytem v sedící poloze dojde k přirozenému vyklenutí hrudní kyfózy.
3) Pomocí opory či pomoci může dojít k prvním pokusům o rovný stoj, při kterém dojde k prohnutí páteře v oblasti bederní, tak aby těžiště těla bylo nad místem opory. Tak dojde k vytvoření bederní lordosy.

3) Rané dětství

A Obecné vlastnosti: - 1.-3.rok života (batolecí období), průměrná výška je 86cm, váha 15 kg (ve třech letech)
- výrazné fyz. změny: - proporcionalita (změna siluety dítěte, větší obvod hrudníku než hlavy)
- prořezávání mléčného chrupu (do 2.roku života)
- zeštíhlení postavy
- výrazné psych. změny: - osvojování řeči (slovní zásoba vzroste z 5 slov na 900)  
- dětský egocentrismus: dítě vyžaduje veškerou pozornost okolí
B Projevy motoriky: - chůze batolivá: vyklenuté břicho, záklon trupu, široká stopa, pokrčené nohy, frekvence 170 kroků /min, neudrží přímý směr, ve třech letech ujde až 2 km souvisle
- chůze do schodů: ve dvou letech (přísunná a poté střídavá)
- běh: zvládnutí letové fáze (dítě by mělo zvládnout odraz během běhu při dosažení následujících parametrů - 37 měsíců, 106 cm, 16 kg). Můžeme testovat pomocí testu 10 m letmo, které by mělo dítě zvládnout pod 6 s, jinak neovládá letovou fázi.
- skoky: nekoordinované z jedné nohy asi ve 30 měsících, snožmo začínají děti seskokem z posledního schodu
- házení, chytání: upuštění předmětu, koulení, odhození napnutou paží, hody vrchním obloukem na konci 3.roku, chytání kouleného míče od 2.let
- další pohybové dovednosti: převaly, kotouly, visy, vylézání, přelézání překážek, ovládání  tříkolky, lyží, sání

4) Předškolní dětství:

A Obecné vlastnosti: - 4.-7.rok, období dětské hry, somatické změny (tep 109-3? 94-7), zvyšuje se podíl svalové hmoty (22% v kojeneckém věku? 35%),
- vyhranění laterality: od 4. roku v důsledku používání nástrojů - příbor, tužka (silné praváctví - slabé praváctví - obourukovost - slabé leváctví - silné leváctví) . Celkové rozdělení u horních končetin je následující - PRAVÁCI 87% , AMBIDEXTŘI 5%, LEVÁCI 8%. Později dojde i k upřednostnění jedné z dolních končetin a tak může vzniknout i tak zvaná  překřížená lateralita. 
- psychický vývoj: sociální role, zdokonalování myšlení a řeči (3500 slov)
B Projevy motoriky: - chůze a běh: délka kroku (32cm u 3 letých,  48cm u 5 letých), běžecký kr. (70 cm), Cooperův test 1800m
- skoky (geneze): skok hluboký (jednonož-obounož), skok daleký, skok vysokodaleký z místa, skok daleký z rozeběhu (125 cm), skok vysoký z rozeběhu
- hody a chytání: po 4.roce jdou ruce proti míči, ale může docházet k odvrácení hlavy, či zavírání očí
- další pohybové dovednosti: kopání (4-5 let), driblink (5-6 let), komíhání, visy, sešiny, podpory, kotouly, převaly.
C Antropometrické údaje a motorická výkonnost:
  chlapci (4-letí) chlapci (6-letí)  dívky (4-leté) dívky (3-leté)
výška 103,5 117,3 103,1 116,7
váha 17 21,6 16,5 21,1
dálka z místa 77 120 77 112
běh 20 m 6 4,9 6,2 5,1
hod 5,6 10,2 4,3 8,9

5) Školní dětství:

A Obecné vlastnosti: 7-11 let (někdy označováno také jako mladší školní věk či prepuscence), Toto období je charakteristické rovnoměrným somatickým vývojem (přírůstky tělesné výšky 5-6 cm/rok a tělesné hmotnosti 2-3 kg/rok).
- somatický vývoj: možnost nástupu obezity a špatného držení těla
- psychický vývoj: směřuje k rozumovosti, uplatňování logických operací, roste slovní zásoba až na 26 tisíc slov,
B Projevy motoriky: Motorický vývoj je charakterický vysokou docilitou (motorická učenlivost) a proto toto období nazýváme zlatým věkem motoriky, kdy snažíme o maximální rozvoj obratnosti a získání co největšího počtu pohybových dovedností.
- přebytek pohybů ("pohybový luxus"): spontánní pohybová aktivita zaobírá až 5,5 hodiny denně
- hypermotorické (hyperkinetické) děti: pohybují se prakticky celý den …
- hypomotorické (hypokinecké) děti: nemají zájem o jakýkoliv druh pohybui 
- rozvoj pohybových dovedností: plavání, jízda na kole, lyžování, bruslení atd.
C Antropometrické údaje a motorická výkonnost:
  chlapci (8-let) chlapci (12-let) dívky (8-let) dívky (12-let)
výška 129,2 150,5 128,3 152,3
váha 27,1 41,1 26,6 43,2
dálka z místa 132 163 129 160
běh 12 min 1873 2290 1765 2003
leh-sedy 2 min 33 45 32 42
Žádné komentáře